پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
پگاه جعفری [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، تابع فاکتور ساختار، S(k)، مخلوط فلزات قلیایی مایع به روش نظری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای محاسبه فاکتور ساختار این دسته از مواد از یک عبارت تحلیلی برای تبدیل فوریه تابع همبستگی مستقیم، c(k)، استفاده شد. در این مدل، برهم‌کنش‌های بین‌مولکولی سیال به صورت یک پتانسیل دو ذره ای مغزی سخت یوکاوا در نظر گرفته شد که شامل اثر مولکول های همسایه به صورت کمیت‌های بین‌مولکولی مؤثر وابسته به دما و چگالی است. برای محاسبه کمیت‌های بین‌مولکولی مؤثر از معادله حالت قطعی-بهادری در گستره‌ی وسیعی از چگالی و دما استفاده گردید. با استفاده از مدل ارائه شده، رفتار فاکتور ساختار سیال برای سدیم و روبیدیم به صورت خالص و هم چنین مخلوط دوتایی Cs-Rb و Na-Cs مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده با داده‌های تجربی قابل دسترس مقایسه گردید که از تطابق خوبی برخوردار بودند. برای محاسبه فاکتور ساختار مخلوط دوتایی فلزات قلیایی مایع از قواعد اختلاط و ترکیب مخلوط ها استفاده گردید. اثر ترکیب مخلوط دوتایی بر رفتار فاکتور ساختار سیستم مخلوط دوتایی Cs-Rb و Na-Cs مورد مطالعه قرار گرفت و با نتایج به دست آمده مقایسه گردید. در پایان، وابستگی کمیت‌های بین‌مولکولی مؤثر شامل قطر مولکولی و عمق چاه پتانسیل مخلوط دوتایی Cs-Rb به چگالی و دما بررسی شد و معادله ای برای نشان دادن تغییرات عمق چاه پتاسیل مؤثر در نواحی مختلف ترمودینامیکی به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پتانسیل دوذره ای مغزی سخت یوکاوا #مخلوط دوتایی #قواعد اختلاط و ترکیب #معادله حالت قطعی-بهادری #اثرترکیب مخلوط دوتایی #تابع همبستگی مستقیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)