پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
میلاد بابادی حیدری [پدیدآور اصلی]، محسن سرگلزایی[استاد راهنما]، عبدالخالق بردبار [استاد راهنما]
چکیده: آنزیم پیم یک کیناز( Pim-۱ kinase )، نقش مهمی در چرخه‌ی سلولی، آپوپتوز و متابولیسم بدن داشته و با توسعه ی سرطان، متاستاز و مقاومت دارویی ارتباط دارد. به همین دلیل پیم یک کیناز به عنوان یک هدف خاص در بررسی سرطان به‌شمار می‌رود. درک برهمکنش آنزیم پیم یک کیناز با مهارکننده‌هایش برای ایجاد و توسعه نسل‌های آینده عوامل دارویی ضروری است. مکانیزم اتصال مهارکننده ها در جایگاه اختصاصی پروتئین از طریق آزمایش‌های تجربی مشخص نمی‌گردد، بنابراین شبیه‌سازی رایانه‌ای‌ برای این برهمکنش‌ها می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در بخش اول این پایان نامه، برهمکنش پروتئین ۵c۱Q با شانزده مشتق پیریدوتیونیوتریازولوپیریمیدین (PTZL ) به عنوان مهارکننده های آن با روش داکینگ مولکولی‌ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این مشتقات با انرژی‌های اتصال مطلوب و قدرت مهارکنندگی بالایی به پروتئین ۵C۱Q متصل می‌شوند. مقایسه‌ی انرژی‌های آزاد اتصال‌، نتایج مهمی را در مورد رابطه‌ی بین ساختار و عملکرد آنها در اختیار قرار داد. در مجموع مشخص گردید که داروی ۸- برومو-۲- (۴-بروموفنیل) -۹،۷-دی متیل-۳،۲-دی هیدروپیریدو [۵:۴،۲،۳] تینو [۲،۳- d] پیریمیدین-۴(H۱)-یک، به دلیل منفی‌ترین میزان انرژی آزاد و بیشترین تعداد پیوند هیدروژنی، قدرت اتصال بیشتری را با جایگاه فعال پروتئین ۵C۱Q برقرار می‌کند و می‌تواند برای بررسی‌های دقیقتر مطالعات نظری و همچنین مطالعات تجربی به کار گرفته شود. در بخش دوم پایان نامه، ۲۰۵۴ مشتق PTZL با استفاده از روش غربالگری مجازی مورد بررسی قرار گرفت و سه دارو که از نظر انرژی اتصال در رتبه بالاتری قرار داشتند به عنوان کاندیدهای دارویی مناسب برای مهار پروتئین ۵C۱Q، به روش دینامیک مولکولی مورد شبیه‌سازی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که پیوند هیدروژنی بین اسیدآمینه ILE۱۵۳ مربوط به داروی (۴S)-۲- (سیکلوهگزا -‌۴،۲-دی اِن) -۱-ایل)-۴-‌((۲R) - ۹،۷- دی متیل-۴- اکسودودکاهیدروپیریدو [۵،۴:۲،۳] تینو [۲،۳-d] پیریمیدین -۲- ایل)-۵- (اتوکسی کربونیل) پیرازولیدین-۱- اید و جایگاه فعال پروتئین در مقایسه با داروی (۲S)‌-‌۲‌-‌(۴-‌متوکسی-۳-(((۴-متوکسی سیکلوهگزا-۵،۲- دی ان‌-‌۱-‌ایل‌)‌اکسی‌) متیل) سیکلوهگزان-۱-‌اید‌-‌۱-‌ایل)-۴-اکسو‌-‌۹‌‌-‌(تتراهیدروتیوفن-۲-ایل)‌-‌۷-‌(تری فلوئورومتیل) اکتاهیدرو-H۷-پیریدو [‌۵،۴:۲،۳] تینو[۲،۳-d] پیریمیدین (Ha۵) دی اید و (۲R) -‌۹- سیکلوهگزیل -۷- (دی فلوئورومتیل ) - ۲- ((۱R) -۴- متوکسی - ۳- ((۲،۲،۲- تری فلوئورواِتوکسی‌) متیل ) سیکلوهگزیل‌) دکا هیدروپیریدو[‌۵،۴:۲،۳] تینو[‌۲،۳-d] پیریمیدین – ۴ (H۱) اون‌ تشکیل می‌گردد. انرژی‌های آزاد اتصال سه داروی منتخب با استفاده از روش MMGBSA مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سهم انرژی‌ حلالیت قطبی (GGB∆) بسیار کم‌تر از انرژی واندروالسی (Evdw∆) بوده، لذا نیروهای آب گریز نقش اصلی را در تشکیل کمپلکس ایفا می نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنزیم پیم یک کیناز #غربالگری مجازی #دینامیک مولکولی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)