پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
اکرم اعتمادی امین [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]، محمد ابراهيم زمرديان [استاد راهنما]
چکیده: یکی از پارامترهای بنیادی QCD اختلالی، جفت شدگی است.در این پایان نامه اصول تئوری پارامتر جفت شدگی برهم کنش قوی بررسی شده است. در نابودی الکترون-پوزیترون، با استفاده از آهنگ رویدادهای سه و چهار جتی و همچنین با بکارگیری بسط اختلالی در تقریب NLO وNNLO، ثابت پیوندی قوی تعیین می‌شود. همچنین محاسبه ثابت جفت شدگی در مقیاس مرجع جرم بوزون در چهار انرژی آشکارساز OPAL و محاسبه فاکتور مقیاس باز بهنجارش بهینه برای انرژی GeV91 انجام گرفته است.در ادامه مقدار میانگین ثابت پیوندی قوی در مقیاس مرجع جرم بوزون اندازه گیری می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نابودی الکترون-پوزیترون #ثابت پیوندی قوی #مقیاس بازبهنجارش #بسط‌اختلالی #تقریب NLO و NNLO #مقیاس مرجع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)