پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فائزه محمدی [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: با استفاده از خواص گروه (su(1,1 و درنظرگرفتن یک سیستم کوانتومی همدوس برای نوسانگرمیرای دو بعدی علاوه بر تعیین حالتهای کوانتومی مربوط به حالت همدوس و تعیین انرژی و همچنین تعیین شرایط میرایی و فوق میرایی برای سیستم ,با استفاده از روش لوییس - رزنفیلد (Lewis-Riesenfeld) تحول زمانی آنها را محاسبه می نماییم. برای این منظور, ابتدا هامیلتونی چنین سیستمی را نوشته و با استفاده ازمجموعه معادلات هامیلتونی و ژاکوپی معادله حرکت جسم را بدست می آوریم ;سپس با استفاده از جبر هایزنبرگ به کوانتیزه کردن چنین سیستمی می پردازیم و برای این چنین سیستمی حالت های همدوس را حساب می کنیم. ملاحظه می شود که با عملگر تحول زمانی نمی توان تحول زمانی سیستم را محاسبه کرد و به سراغ معادلات لوییس – رزنفیلد می رویم و تحول زمانی این سیستم را محاسبه می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش لوییس – رزنفیلد, میرایی , سیستم کوانتومی همدوس, خواص گروه, عملگر تحول زمانی, سیستم کوانتیزه ,نوسانگر میرا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)