پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه نوروزی [پدیدآور اصلی]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: دراین پایان نامه ابتدا اکسید بیسموت کبالت (BiCoO3) به روش گرما آبی تهیه و در دماهای مختلف بازپخت گردید. سپس خواص ساختاری، مورفولوژی، خواص اپتیکی، الکتریکی، مغناطیسی و همچنین خواص دی الکتریکی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الگوهای پراش پرتو ایکس نمونه ها تشکیل فاز مکعبی اکسید بیسموت کبالت را در دمای بازپخت ℃700 تایید کرد. بررسی مورفولوژی نمونه ها نشان داد که تغییر دمای بازپخت باعث تغییر در شکل و اندازه ذرات می شود. بررسی خواص اپتیکی نمونه ها نشان داد گاف نواری آن ها در محدوده eV 1/75- 1/88 تغییر می کند. آزمایش اثر هال در دمای اتاق نشان داد که نمونه اکسید بیسموت کبالت تهیه شده نیمرسانای نوع p می باشد. بررسی حلقه های پسماند مغناطیسی نمونه ها نشان داد که رفتار مغناطیسی نمونه ها فرومغناطیس ضعیف و پارامغناطیس می باشد. همچنین بررسی خواص دی الکتریک نمونه ها نشان داد که با افزایش فرکانس ثابت دی الکتریک کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید بیسموت کبالت #گرما آبی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص مغناطیسی #خواص دی الکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)