پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علیرضا جهان تیغ [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه نانو پودر های سولفید بیسموت خالص و آلائیده با درصد های اتمی مختلف آهن (۱۲/۵%، ۲۵% و ۵۰%) به روش گرما آبی تهیه شدند. برای بررسی خواص ساختاری نمونه ها از اندازه گیری الگوی پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف رامان و تصاویر FESEM، برای بررسی ترکیب عناصر موجود در نمونه ها از اندازه گیری EDAX استفاده شد. هم چنین برای بررسی خواص اپتیکی نمونه ها از دستگاه UV-Vis در محدوده طول موجی nm۱۱۰۰-۳۰۰ و خواص الکتریکی آن ها از آزمایش اثر هال استفاده شد. نمونه های خالص در سه زمان گرمادهی متفاوت ۱۰، ۱۲ و ۱۵ ساعت سنتز شد. بررسی مطالعات ساختاری با استفاده از الگوهای XRD ، تشکیل ساختار راست گوشه سولفید بیسموت نمونه های سنتز شده (خالص و آلائیده) را تائید نمودند. تصاویر FESEM تشکیل نانو میله های سولفید بیسموت (خالص و آلائیده) را تائید نمودند. محاسبه مقادیر گاف نواری نمونه ها نشان داد که با افزایش زمان گرما دهی گاف نواری افزایش می یابد. قله های رامان ثبت شده برای نمونه Bi۲S۳ آلایش یافته با آهن اندکی جابجایی را نسبت به نمونه خالص نشان دادند. مقادیر گاف نواری برای نمونه های آلایش یافته، با افزایش غلظت آهن افزایش می یابد. نتایج آنالیز EDX نشان داد که عناصر اصلی ترکیب Bi۲S۳ یعنی Bi، S و Fe در طیف حضور دارند. بررسی خواص الکتریکی نشان داد که نمونه آلایش یافته با ۱۲/۵% آهن نیم رسانای نوع n و نمونه های ۲۵% و ۵۰% آلایش یافته نیم رسانای نوع p هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سولفید بیسموت #روش گرما آبی #آلایش آهن #خواص ساختاری #اپتیکی و الکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)