پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی دربهشتی [پدیدآور اصلی]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به مطالعه ی خواص ساختاری، مورفولوژی سطح ، خواص اپتیکی، و مغناطیسی و همچنین بررسی خواص دی الکتریکی، نمونه های پودری تهیه شده، فریت بیسموت به روش مایکروویو پرداخته ایم. برای مشخصه یابی ساختاری نمونه ها از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ، پراش پرتو ایکس ،مشخصه یابی مغناطیسی از مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی ، مشخصه یابی اپتیکی از طیف سنجی اپتیکی و همچنین از دستگاه LCR متر برای بررسی خواص دی الکتریک نمونه ها، استفاده کرده ایم. نمونه-های پودری با استفاده از محلول نیترات بیسموت و نیترات آهن و همچنین اسید اوره و اسید نیتریک تهیه شدند. در این نمونه ها طیف نشانگر ساختار بلوری پودرهای فریت بیسموت خالص و آلائیده با کلسیم و نیکل با ساختار لوزی رخ و گروه فضایی می باشد و تصاویر حاکی از شکل گیری کلوخه ای نانو پودرها هستند. همچنین مشخص شد که با افزودن ناخالصی اندازه دانه ها به حدود 50 نانومتر رسیده است. بررسی خواص مغناطیسی نمونه ها نشان داد که نمونه های بدون آلایش دارای فاز آنتی فرومغناطیس هستند اما با آلایش عناصر کلسیم و نیکل خواص مغناطیسی نمونه ها بهبود یافت. گاف نواری نمونه های تهیه شده نیز با استفاده از دستگاه طیف سنج نوری حدود 2.18- 1.38 بدست آمده است. بررسی خواص دی الکتریک نمونه ها نیز نشان دهنده اثر ماکسول واگنر می باشد که در فرکانس های بالاتر از Hz 1000 دوقطبی ها غیر فعال می شوند و ثابت دی-الکتریک نمونه ها مستقل از میدان الکتریکی رفتار می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فریت بیسموت #مایکروویو #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص مغناطیسی و خواص دی الکتریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)