پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه رحیمی [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه در مرحله اول نمونه‌های سولفید‌ آهن (FeS) با نسبت مولی آهن به گوگرد یکسان با روش گرما آبی در سه دمای 100، 120 و 140 سنتز شدند. سپس نمونه‌های سولفید ‌آهن با نسبت‌های مولی آهن به گوگرد 2:1 و 1:2 در دمای 100 و همچنین نسبت مولی آهن به گوگرد 2 به 1 در دمای 140 با روش گرما آبی تهیه شدند. سپس خواص ساختاری، اپتیکی، الکتریکی و مغناطیسی نمونه‌های تهیه شده بررسی شدند. نتایج الگوی پراش پرتو ایکس همه‌ی نمونه‌ها تشکیل فاز چهارگوشی سولفید آهن را تایید کرد. در نمونه های با نسبت مولی یکسان افزایش دمای سنتز باعث کاهش اندازه بلورک‌ها شد. بررسی خواص اپتیکی برای نمونه‌ها نشان داد گاف نواری مستقیم آن‌ها در محدوده eV 1.56 – 2 تغییر می‌کند. بررسی مورفولوژی نمونه‌ها نشان داد که تغییرات نسبت مولی باعث تغییر دانه‌‌بندی آن‌ها می‌شود. طیف رامان نمونه‌ها تشکیل فاز چهار گوشی سولفید آهن را به همراه درصد کمی فاز ناخالصی تایید کرد. اندازه‌گیری اثر هال در دمای اتاق، نمونه‌ها نشان داد که نمونه‌های سولفید آهن تهیه شده نیمرسانای نوع n می‌باشد. بررسی خواص مغناطیسی نمونه‌ها رفتار فرومغناطیسی ضعیفی را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سولفیدآهن #گرما آبی #خواص مغناطیسی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #نانو پودر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)