پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مائده سعیدی [پدیدآور اصلی]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه با استفاده از روش گرما آبی، نمونه‌های پودری ZnO، α-Fe2O3 و نانو کامپوزیت‌های ZnO/Fe2O3 با نسبت وزنی (5/0: 1)، (1:1) و (1:2) تهیه شدند. سپس تاثیر دمای بازپخت روی خواص نمونه نانو کامپوزیت ‌های ZnO/Fe2O3 با نسبت وزنی (1:1) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی خواص ساختاری از پراش پرتو XRD)X)، خواص اپتیکی از طیف ‌سنج فرابنفش- مرئی(UV-vis)، خواص مغناطیسی از مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی (VSM) و خواص الکتریکی از مشخصه ولتاژ - جریان (I-V) استفاده‌شده است. در مرحله نخست برای تهیه نانو کامپوزیت ZnO/Fe2O3 ابتدا نانو پودر ZnO به روش گرما آبی سنتز شد سپس در مرحله دوم پودر تهیه ‌شده ZnO بدون بازپخت با نسبت‌های وزنی متفاوت نیترات آهن 9 آبِه ترکیب و در دمای ℃500 بازپخت گردید. نتایج حاصل از بررسی الگوهای XRD نمونه ‌ها تشکیل ساختار شش‌گوشی اکسید روی و اکسید آهن را تائید کردند. اندازه گیری میزان جذب نمونه ‌های سنتز شده نشان داد که نانو کامپوزیت ZnO/Fe2O3، جذب را در ناحیه مرئی افزایش می‌دهد و مقدارگاف نواری آن نسبت به اکسید روی کاهش می‌یابد. نتایج VSM نشان داد که ZnO خالص دارای خواص دیا مغناطسی و -Fe2O3α فرومغناطیس نرم و برای نانو کامپوزیت‌ها با افزایش غلظت Fe2O3 مقدار مغناطش افزایش می‌یابد. مطالعه تاثیر دمای بازپخت نشان داد که در دماهای بازپخت بالا فاز ZnFe2O4 به جای Fe2O3تشکیل، مقدارگاف نواری نسبت به ZnO کاهش و مقدار مغناطش اشباع افزایش می‌یابد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش گرما آبی #نانو کامپوزیت ZnO/Fe2O3 #خواص مغناطیسی #خواص نوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)