پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
معصومه دهقان [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، بهنام پورحسن طنابچی [استاد راهنما]
چکیده: بنابر دوگانی مالداسنا یک نظریه‌ی میدان در فضا-زمان (d-1) بُعدی ارتباط دقیقی با نظریه‌ی گرانش در مرز فضا-زمان d بُعد دارد. به طور خاص مطالعه‌ی دوگان در رژیمی با طول موج بلند، به عنوان دوگانی سیال/گرانش شناخته می‌شود. بر طبق این دوگانی شکل نسبیتی معادلات ناویر-استوکس از حد هیدرودینامیکی یک نظریه‌ی میدان در (d-1) بعد به‌دست می‌آیند. این تناظر اجازه می‌دهد که بتوان یک حل دینامیکی برای سیال یافت، یعنی یک معادله‌ی حالت که به وسیله‌ی عناصر غیر‌صفر تانسور انرژی-تکانه نظریه‌ی مرزی داده می‌شود. بایستی دقت کرد که بر اساس دوگانی باید ویژگی های خاصی همچون ثابت جفت شدگی بالا یا تقارن همدیس را به این سیال نسبت داد که آن را از سیال های معمولی متمایز می کند و به روش های معمول نمی توان آن را مطالعه کرد به عنوان کاربردی از این سیال می توان انرژی تاریک در کیهان شناسی را در نظر گرفت. در این پایان نامه از دوگانی سیال-گرانش برای یافتن معادله ی حالت انرژی تاریک در کیهان شناسی استفاده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه‌ی میدان #نظریه‌ی گرانش #دوگانی سیال/گرانش #انرژی تاریک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)