پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
فریده السادات کاظمیان تربقان [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، آندریاس اشمیت [استاد مشاور]
چکیده: مطالعه‎ ستاره‌های نوترونی نیاز به مدلی دارد که مواد کوارکی و هسته‌ای را با هم توصیف کند گر‌چه می‌دانیم که درجه آزادی در یک فاز کوارک و در فاز دیگر هسته‌ها می‌باشند بنابراین پیوند این دو در یک مدل آسان نیست از طرفی در نمودار فاز نظریه کوانتومی رنگ این دو با گذار فاز مرتبه اول به یکدیگر پیوند می‌خورند. ‎رویکرد جدید ما در این رساله استفاده از دوگانگی پیمانه/گرانش است که توصیف مناسبی ارنظریه‌کوانتومی ‌رنگ است این مدل در بعضی قسمت‌ها بسیار شبیه به مدل نامبو-جونا-لازینیو است که مفهوم بسیار خوبی از باریون‌ها در یک فاز شکسته دستیده و ماده کوارکی متقارن دستیده را دارد. در این رساله نشان ‌می‌دهیم که مدل ساکایی‌سوگیموتوقابلیت توصیف هم‌زمان سه فاز کوارکی‏، هسته‌ای و مزونی را دارد. در این مدل ماده هسته‌ای به‌ وسیله اینستنتون‌ها در توده توصیف خواهد‌شد و نشان می‌دهیم که بر‌هم‌کنش بین اینستنتون‌ها نقش جدی در پیوستگی دو فاز تقارن دستیده حفظ‌شده و شکسته دارند. این پیوستگی ناشی از مسیری از فاز کوارکی و هسته‌ای است که نقاط ایستا از پتانسیل را در حالت‌های نیمه‌پایدار و ناپایدار شامل می‌شود البته باید دقت داشت که این گذار فاز دستیده، مرتبه اول باقی می‌ماند. همچنین، پارامتر‌های مدل را براساس خواص چگالی‌های پایین از فاز هسته‌ای انتخاب می‌کنیم و نشان می‌دهیم رفتار غیریکنواختی برای سرعت صوت وجود دارد نتایج برای حالتی که دما مقداری غیر ‌صفر دارد نیز بررسی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دوگانی گرانش‏ و پیمانه‏ #مدل ساکایی‌سوگیموتو #اینستنتون‌ها #نظریه کوانتومی رنگ #ستاره‌های نوترونی‏ #سرعت صوت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)