پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حمید تیموری یاریجانی [پدیدآور اصلی]، سعید حسامی پیله رود[استاد راهنما]، مهدی انصاری راد[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق به بررسی انتقال وابسته به اسپین در پراکندگی الکترون اسپین قطبیده با استفاده از یک ناخالصی در میان یک سیم کوانتومی پرداخته می شود. محاسبات در رهیافت مبتنی بر معادله لیپمن- شوینگر و از طریق محاسبه تابع گرین انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد بخشی از الکترون ها بدون چرخش اسپینی و بخشی از الکترون ها همراه با چرخش اسپینی عبور می کنند. همچنین نشان داده شده است زمانی که انرژی فرمی به کمینه انرژی هر زیرنوار نزدیک می شود ضریب عبور الکترون هایی که بدون چرخشاسپینی(همراه با چرخشاسپینی) عبور می کنند یککاهش(افزایش) شدید را نشان می دهد سپس با همتراز شدن انرژی فرمی با کمینه هر زیرنوار ضریب عبور دوباره روند افزایشی(کاهشی) را نشان می دهد. همچنین رسانندگی و نسبت موقعیت محل پراکندگی بر نرخ عبور الکترون هایی که بدون چرخش اسپینی(همراه با چرخش اسپینی) عبور کرده اند بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع گرین #اسپینترونیک #معادله لیپمن-شوینگر #ترابرد الکترونی وابسته به اسپین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)