پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد تحققی علیایی [پدیدآور اصلی]، سعید حسامی پیله رود[استاد راهنما]
چکیده: معیار شایستگی مواد ترموالکتریک، ZT، که کارایی آن ها را دریک دستگاه ترموالکتریک تعیین می کند، برای اکثر مواد کپه ای ( غیرنانویی ) پایین است. مواد در مقیاس نانو یکی از راه های امیدوارکننده برای افزایش معیار شایستگی ترموالکتریک است. در این تحقیق به بررسی تاثیر پراکندگی الکترون ها در حضور میدان مغناطیسی کوانتیزه کننده بر روی اثرات ترموالکتریکی پرداخته شده است. با استفاده از معادله ی لیپمن ‐ شوینگر ضرایب گذار دستگاه مورد مطالعه به دست آمد و در آخر با استفاده از رهیافت لاندائور ‐ بوتیکر ضرایب ترموالکتریکی به دست آورده شد. سیستم مورد مطالعه در این تحقیق گاز الکترونی دو بعدی در ساختار نامتجانس GaAs/AlGaAs بود. نتایج به دست آمده نشان دادند که میدان مغناطیسی،انرژی فرمی و مسافت آزاد میانگین فونونی باعث کاهش معیار شایستگی و دما باعث افزایش معیار شایستگی ترموالکتریک در دستگاه مورد مطالعه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترموالکتریک #معیار شایستگی #میدان مغناطیسی #معادله لیپمن – شوینگر #رهیافت لاندائور - بوتیکر #گاز الکترونی دوبعدی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)