پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمدحسین امامی [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، محمدرضا سرکرده ای [استاد مشاور]
چکیده: پتانسیل بین کوارک و پاد کوارک درحالت کلی و به روش هولوگرافی محاسبه شده است. با در نظرگرفتن مسیر حرکت یک کوارک و حلقه ویلسون مقدار چشمداشتی حلقه های ویلسون باید با تابع پارش جهان سطح ریسمانU شکل برابر باشد. بنابراین در نظریه ابر تقارن یانگ میلز در حد ثابت جفت شدگی قوی وN_c بزرگ تابع پارش ریسمان با کنش ریسمان کلاسیکی یکی است . در این پایان نامه بیان می کنیم که درمحیط پلاسما قسمت حقیقی این پتانسیل با انرژی آزاد کوارک-پادکوارک سنگین یکسان است . نشان داده می شود که در دما های پایین انرژی آزاد و انرژی بستگی یک کوارکونیوم به دما بستگی ندارند. در ادامه طول کوارک و پادکوارک در دماهای مختلف محاسبه شده است و انرژی بستگی کوارکونیوم به عنوان اختلاف انرژی دوکوارک برهمکنشی با دو کوارک مستقل محاسبه شده است . نمودار انرژی آزاد وانرژی بستگی دردما های مختلف بر حسب فاصله کوارک ها رسم شده اند . همچنین آنتروپی وانرژی درونی کوارکونیوم وکوارک آزاد ، برحسب دما محاسبه شده است . این کمیت ها درنظریه ابر تقارن یا نگ میلز (N=4) ونظریه ناهمدیس مطالعه شده است . با اعمال تصحیحات R^4 ثابت جفت شدگی محدود را مطالعه کرده ایم و نشان داده شده است که با افزایش جفت شدگیλ فاصله کوارک و پادکوارک بیشتر می شود و انرژی آزاد کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاسمای کوارک گلوئون #تصحیحاتR^4 #انرژی آزاد #انرژی بستگی #آنتروپی #انرژی درونی #تناظرAdS/CFT

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)