پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سپیده حسینی نقوی [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]، نگین ستاری نیکخو [استاد مشاور]
چکیده: بدست آوردن توابع ساختارپراکندگی کشسان به روشهای گوناگون انجام شده است .یکی از این روشها استفاده از نظریه توزیع عمومی پارتونها (GPD) می باشد. با این حال پیدا کردن راه حل تحلیلی برای QCD در خارج از دامنه اختلالی آن مشکل است. یکی از پیشرفتهای نظری قابل توجه در سالهای اخیر استفاده از مختصات فضا-زمان است که در آن می توان از جرم کوارک صرفنظر کرد. مختصات فضا زمان در پایه QCDنمایشی برای توصیف توابع ساختار هادرون می باشد. در این متن توابع موج را در مختصات مخروط نوری محاسبه کرده ایم سپس توابع موج را در مختصات دیوار نرم فضا-زمان در پایه QCD بدست آوره ایم سپس با استفاده از فرم فکتورهای الکتریکی و مغناطیسی چگالی بار را در مختصات تکانه عرضی و چارچوب بریت به روش عددی محاسبه کرده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توابع ساختار پراکندگی کشسان #توزیع عمومی پارتون #مختصات فضا-زمان #مختصات مخروط نوری #چارچوب بریت #چگالی بار پروتون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)