پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مریم امینی مقدم [پدیدآور اصلی]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]، دکتر رضا زارعی [استاد مشاور]
چکیده: روش‌هایی برای ارزیابی قابلیت اعتماد و ایمنی سیستم‌های پیچیده وجود دارد. یکی از این روش‌ها، تحلیل درخت عیب به عنوان ابزاری برای ارزیابی و توصیه بهبود سیستم است. از تعمیم‌های این روش، مواقعی که رفتار شکست وابسته به زمان است، تحلیل درخت عیب زمانی پاندورا است. در تحلیل درخت عیب و درخت عیب زمانی پاندورا معمولاً از داده‌های دقیق شکست اجزای سیستم برای محاسبه احتمال وقوع رویداد برتر درخت استفاده می‌شود. با این حال، بدست آوردن این داده‌های دقیق به دلیل اطلاعات ناکافی و نادقیق در مورد اجزای یک سیستم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. این پایان‌نامه، به تحلیل قابلیت اعتماد سیستم‌ها بر پایه درخت عیب در شرایط نادقیق می‌پردازد. پس از مروری بر مجموعه‌ها و حساب اعداد فازی و همچنین اشاره‌ای بر مفاهیم قابلیت اعتماد و درخت عیب، به تحلیل درخت عیب بر پایه α-برش پرداخته می‌شود. تحلیل درخت عیب فازی زمانی پاندورا با استفاده از عملگرهای معمولی فازی برای جمع و ضرب و همچنین T-نرم دراستیک از دیگر مباحث مطرح شده در این مطالعه است. کارایی روش‌های مطرح شده، بر روی داده‌های واقعی نیز نشان داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قابلیت اعتماد #تحلیل درخت عیب #درخت عیب زمانی پاندورا #مجموعه‌های فازی #T-نرم دراستیک #α-برش.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)