پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مائده نجفی [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، فرزانه امیرزاده دانا [استاد مشاور]
چکیده: کوانتومی را بررسی می کنیم (LDPC) در این پایان نامه کلاسی از کدهای بررسی توازن تنک QC-LDPC از کدهای بررسی توازن تنک شبه دوری (QCS) که کدهای پایدار ساز شبه دوری پیشنهادی شامل خانواده ای از کدهای پایدار ساز غیر⁃کالدر QCS نامیده می شوند. کدهای می باشند. (CSS) بنک شوراستین خود متعامد می باشند و از (SIP) با توجه به ضرب داخلی سیمپلکتیک QC-LDPC کدهای زیر ماتریس های مربعی لاتین غیر متعامد با پراکندگی آرایه ساخته شده اند. مربع های لاتین ساخته می شوند به p با استفاده از مجموعه های (غیر) باقیمانده مربعی از پیمانه های اول به I-B و نوع I-A نوع QCS دو ساختار مانند کدهای ،p = ۴n − برای ۱ .p = ۴n ± طوری که ۱ QCS کدهای ،p = ۴n+ ترتیب براساس انطباق ماتریس و الحاق ماتریس ارائه می شود. برای ۱ براساس جایگشت ماتریس پایه ارائه می شود. نشان می دهیم که ماتریس بررسی توازن II⁃ نوع برای همه مرتبه های ماتریس SIP با در نظر گرفتن II⁃ و نوع I-B⁃ نوع QCS برای کدهای می شود که QCS جایگشت دوری، خودمتعامد هستند. این منجر به مجموعه هایی از کدهای II⁃ نوع QCS با یک ماتریس پایه مشخصمی شوند. نشان می دهیم که کمینه فاصله از کدهای هستند. نتایح شبیه سازی نشان می دهد QC-LDPC از پایین کراندار به کمینه فاصله از کدهای ۱۰ بهتر از − پیشنهادی نسبت به برخی از کدهای موجود با طبقه خطای زیر ۷ QCS که کدهای کانال های دپولاریز کوانتومی عمل می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کدهای بررسی توازن تنک #کدهای پایدارساز شبه دوری(QCS) #مجموعه های(غیر) باقی مانده مربعی #مربع های لاتین #ماتریس جایگشت دوری(CPM)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)