پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
الهام بهرامی پور [پدیدآور اصلی]، عبدالله آل‌هوز[استاد راهنما]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه استفاده از علوم ریاضی در زیست‌شناسی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و محک علمی ‌بودن پژوهش‌ها قلمداد می‌شود. ارائه تئوری‌های ریاضی، آمار و احتمال، مطالعه نظری بیماری ها با توجه به اختلالات ایجاد شده در مسیرمتابولیک یا تغییرات ژنتیکی و ساخت الگوریتم‌های محاسباتی و مدل‌سازی برای پاسخ مسائل مطرح علوم زیست‌شناسی، از شاخص‌ترین کاربردهای ریاضیات در علوم زیستی‌ است. ما در این پایان‌نامه قصد داریم در مورد کاربرد ریاضی در زیست‌شناسی علی‌الخصوص تئوری کدگذاری در زیست‌شناسی سلولی و مولکولی بحث .‌کنیم. ابتدا کد‌های دوری اریب، یعنی کد‌های خطی روی میدان‌های متناهی که به وسیله ایده‌آل‌های چپ حلقه خارج‌قسمتی چند‌جمله‌ای‌های اریب ناجابه‌جایی به دست می‌آیند را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. سپس در مورد ساختار کد‌های برگشت‌پذیر DNA در (F_(۴^۲S بحث می‌کنیم. همچنین بررسی می‌کنیم که چطور وجود و خواص کد‌های دوری اریب به ساختار کد‌هایDNA برگشت‌پذیر ارتباط پیدا می‌کند. در نهایت نشان می‌دهیم که دوگان کد‌های دوری اریب نیز کدهای DNA برگشت‌پذیرند و چند‌جمله‌ای خود متقابل اریب نیز یک چند جمله‌ا‌یθ - پالیندرومیک است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کد ژنتیک #نوکلئوتید #میدان متناهی #کدگذاری‌کانال #قاعده کدگشایی #کدها‌‌ی دوری #کد دوری اریب #کد‌های DNA برگشت‌پذیر #چندجمله‌ای θ - پالیندرومیک #چندجمله‌ای خودمتقابل اریب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)