طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1385
پدیدآورندگان:
مهدی رضا خورسندی [پدیدآور اصلی]
چکیده: دراین طرح برای تعداد مولدهای مینیمال زیر مدول های کوهن_ مکانی کرانهای مختلف به دست می آوریم در اکثر موارد تعیین دقیق تعداد مولدهای مینیمال زیر مدولها امکان پذیر نمی باشد وبرای آن کرانهای مختلف به دست می اورند.در فصل یک به بیان تعاریف مورد نیاز و تاریخچه مختصر کارهای انجام شده می پردازیم ودرفصل دوم کران یکنواختی برای تعداد مولدهای مینیمال رده خاصی از زیر مدول هایک مدول کوهن_ مکالی به دست می اوریم ونشان می دهیم این کران یکنواخت همان چندگانگی مدول می باشد و کرانهای به دست آمده در قبل را بهبود می بخشد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مولدهای مینیمال زیر مدلها #مدول کوهن مکالی #کران یکنواختی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)