پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محدثه جامعی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد مشاور]
چکیده: در ابتدای پایان نامه به معرفی برنامه ریزی خطی معکوس پرداخته می شود. منظور از مسئله بهینه‌سازی‌ معکوس، مسئله‌ای است که در آن s مجموعه جواب‌های شدنی مسئله بینه‌سازی p باشد و c بردار هزینه و هم‌چنین x^0 جواب شدنی مسئله p باشد. جواب x^0 با توجه به بردار هزینه c، ممکن است جواب بهینه مسئله p‌ باشد و یا ممکن است نباشد. در واقع هدف در مسئله ی بهینه سازی معکوس، تغییر بردار هزینه c به d است، به طوری که x^0 جواب بهینه مسئله p باشد و هم‌چنین d-c||_p|| کمینه شود. نخست مسئله ی برنامه ریزی خطی معکوس مورد مطالعه قرار می گیرد وسپس معکوس مسئله ی برنامه ریزی خطی تحت نرم های L_1 و ∞_L ارائه می‌شود. در پایان‌ نمونه هایی از مسائل برنامه ریزی عدد صحیح صفرو یک و معکوس آن ها مانند مسئله کوتاه‌ترین مسیر، مسئله تخصیص، مسئله حداقل برش و مسئله حداقل هزینه جریان ارائه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه #الگوریتم جریان #کوتاه‌ترین مسیرمعکوس #حداقل برش #حداقل هزینه جریان #بهینگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)