پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نجمه مهدی زاده [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از چالش های اساسی در نظام بانکی، افزایش کارایی اقتصادی است. اکنون بانک ها ناگزیرند تا میزان کارایی فعالیت‌های خود را به ‌منظور رقابت پذیری بیشتر در عرصه ی داخلی و بین المللی افزایش دهند. مشکلاتی همچون محدودیت قیمت عوامل تولید در بازارهای واقعی، متفاوت بودن قیمت عوامل تولید بین واحدهای تصمیم گیرنده و نبود بازار رقابت کامل در دنیای واقعی باعث شده است که تحقیقات کمتری پیرامون کارایی اقتصادی (هزینه) انجام شود و مطالعات انجام‌شده کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی و محاسبه قرار دهند. با توجه به اهمیت محاسبه کارایی هزینه، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های جدید که توسط تن در سال ۲۰۰۲ معرفی‌ شده است، به محاسبه کارایی هزینه (بدون دخالت مستقیم قیمت عوامل تولید)، در صنعت بانکداری در یکی از بانک های خصوصی در ایران طی دوره ی ۱۳۹۴-۱۳۹۰ بپردازد. در این پژوهش هزینه های اداری بعنوان ورودی، درآمد و تسهیلات اعطایی بعنوان خروجی-های مدل در نظر گرفته ‌شده‌اند. با توجه به اینکه برای محاسبه ی کارایی هزینه، مدل مورد استفاده نیازمند داشتن قیمت ورودی هاست و بدست آوردن این اطلاعات با دشواری هایی همراه است، لذا نتایج بدست ‌آمده از این مطالعه نشان می دهد که مدل جدید می تواند در شرایط عدم قطعیت قیمت برآورد صحیحی از کارایی هزینه را ارائه دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل تحلیل پوششی داده های جدید #کارایی هزینه #هزینه های اداری #شعب بانک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)