پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زهرا عامری [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعات نشان می دهد که مفروضات تمامی تکنیک های تحلیل پوششی داده های معرفی شده، مبتنی بر سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیرنده نسبت به واحدهای مشابه است. شرایط متفاوت و غیرقابل کنترل برای هر واحد تصمیم گیرنده می تواند یکی از دلایل کم اعتبار بودن نتایج حاصل از ارزیابی باشد. خودارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده بهترین نوع ارزیابی است که با در نظر گرفتن حداکثر ثبات شرایط به عنوان یکی از نوآوری های این تحقیق بدان اشاره شده است. فعالیت سیستم های تولیدی و خدماتی به صورت شبکه ای در محیط عدم اطمینان به عنوان یکی از شاخص های بارز برخی از سازمان ها می باشد. هدف این تحقیق اندازه-گیری کارایی این نوع موسسات براساس تکنیک تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی شهودی با رویکرد جدید خودارزیابی است که براساس نتایج تحقیق، کارایی واحدهای شرکت سیم وکابل مغان در دوره های زمانی مختلف مشخص شد و مورد تحلیل و تفسیر مدیریتی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودارزیابی #تحلیل پوششی داده ها #سیستم های تولید سری- موازی (شبکه ای) #تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی شهودی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)