پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد محمدخانی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد مشاور]
چکیده: در ابتدای پایان نامه به معرفی برنامه ریزی خطی -کسری پرداخته می شود و دوروش چارنز- کوپر و دینکل بیچ جهت خطی سازی این مسئله بیان می گردد. تمرکز ما بیشتر بر روی معکوس مسئله ی برنامه ریزی خطی - کسری می باشد، منظور از مسئله ی معکوس این است که اگر x^0 یک جواب شدنی برای مسئله ی مفروض باشد، با ایجاد تغییراتی در تابع هدف ویا محدودیت های مسئله ویا هردو به مسئله ای دست پیدا کنیم که x^0 در آن بهینه باشد. نخست معکوس مسئله ی برنامه ریزی خطی مورد بررسی قرار می گیرد سپس به روش های موجود برای معکوس مسئله ی برنامه ریزی خطی – کسری پرداخته می شود و دو روش جدید برای معکوس مسئله ی برنامه ریزی خطی – کسری ارائه می گردد. در پایان فرضیه ای بیان می گردد که عرصه را برای توسعه وتحقیقات بیشتر این مطلب، برای علاقه مندان باز می گذارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خطی-کسری #تابع هدف #بردار سمت راست #تبدیل معکوس #بهینه سازی #مسئله معکوس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)