پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
احسان اسحقی [پدیدآور اصلی]، داود شاهسونی[استاد راهنما]، حسین باغیشنی[استاد راهنما]
چکیده: در برخی از مدل های نیمه پارامتری بقا، که برای مدل بندی داده های بازگشتی بقا منعطف و مفید هستند، ضرایب متغیرهای موجود در مدل، پویا و وابسته به زمان می باشند. در این مدل ها، برآوردگرها به صورت بسته و دقیق به دست نمی آیند و بایستی از روش های تقریبی عددی برای محاسبه آنها استفاده نمود. شکل پیچیده این برآوردگرها، به دست آوردن توزیع آنها را ناممکن می سازد. در این موارد معمولا، از نظریه مجانبی توزیع ها برای بررسی ویژگی های برآوردگرها استفاده می شود. در این پایان نامه ضمن معرفی این مدل ها، به تشریح برآورد پارامترهای آن، به کم بسط تیلور و روش هسته پرداخته، سازگاری و نرمال مجانبی بودن توزیع برآوردگرها را نشان می دهیم. سپس عملکرد مدل و روش برآورد را با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی جامع، ارزیابی می کنیم و در پایان، کاربرد مدل را با تحلیل داده های مربوط به شوک های واردشده به بیماران قلبی در یکی از بیمارستانهای شهر مشهد، نشان می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع هسته #توزیع مجانبی #داده های بازگشتی #سازگاری #مدل نیمه پارامتری بقا #نرخ همگرایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)