پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سعداله محمدی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، میثم علیشاهی[استاد مشاور]
چکیده: در مسائل مکانیابی گسسته (در حالت خاص، مسئله p-میانه)، n مشتری با وزن معلوم موجود می باشد که هدف پیدا کردن مکان p سرویس دهنده (میانه) می باشد، به طوری که مجموع فاصله وزن مشتریان تا نزدیکترین سرویس دهنده، کمترین مقدار ممکن شود. اما مسائل مکانیابی گسسته معکوس (در حالت خاص، p-میانه معکوس) عبارتند از تغییر پارامترهای یک مسئله p-میانه با کمترین هزینه که یک مجموعه از پیش تعیین شده سرویس دهندگان p به عنوان p-میانه واقع شود. هزینه ها متناسب با افزایش و یا کاهش پارامترهای متناظر می باشند. این پارامترها طول یالها و وزن رئوس می باشد. هر پارامتر فقط می تواند بین یک کران پایین و یک کران بالا تغییر کند. در این پایان نامه، ما ابتدا مسئله ١-میانه معکوس با وزن رئوس متغیر روی درخت و دور را بررسی می کنیم و در انتها نیز مسئله هسته مقید معکوس روی درخت مورد بررسی قرار می گیرد که مسئله هسته روی درخت در واقع مسیری است که مجموع فاصله وزنی همه رئوس از این مسیر کمترین مقدار ممکن شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#١-میانه معکوس #درخت #دور #مسئله مکانیاب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)