پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
ابراهیم بیدخ [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]
چکیده: کپسول آندوسکوپی بی‌سیم یک دستگاه نسبتاً جدید در تصویربرداری پزشکی است که برای بررسی اختلالات دستگاه گوارش بکار می‌رود. این دستگاه مزیت‌های زیادی نسبت به روش‌های معمولی مانند آندوسکوپی و کولونوسکوپی دارد. این دستگاه هنگام تصویربرداری هیچ دردی ایجاد نمی‌کند و یک روش غیر تهاجمی در پزشکی به شمار می‌رود. علاوه بر این، قادر است از روده کوچک تصویربردای کند. اما تصاویر تهیه شده توسط این دستگاه مشکلاتی را به همراه دارند. اغلب تصاویری که توسط این کپسول ضبط می‌شوند از انعکاس آیینه‌ای رنج می‌برند. انعکاس اغلب نتیجه برخورد نور شدید به‌وجود آمده از منبع نور تعبیه شده در کپسول به سطح بافت دستگاه گوارش است که در تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم ظاهر می‌شود. انعکاس بر عملکرد رویکردهای شناسایی ناهنجاری تأثیر منفی می‌گذارد. هدف این تحقیق ارائه روشی است که می‌تواند به‌طور خودکار انعکاس را در تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم قطعه‌بندی و حذف کند. در این مطالعه، یک روش جدید جهت حذف انعکاس با استفاده از فیلتر همومورفیک معرفی می‌شود. روش پیشنهادی شامل سه مرحله است: در ابتدا، از مدل U-Net مبتنی بر تقسیم‌بندی معنایی برای تقسیم‌بندی نواحی انعکاسی استفاده خواهد شد. سپس، از فیلتر همومورفیک برای جداسازی مؤلفه روشنایی و مؤلفه بازتابش استفاده می‌شود. از آنجایی که آسیب ناشی از انعکاس اثرات متفاوتی روی این دو مؤلفه ایجاد می‌کند، روش پیشنهادی به جای بهبود کل تصویر به طور یکنواخت، هر یک از این مؤلفه‌ها را به‌صورت جداگانه بسته به میزان خرابی بهبود می‌دهد. در نهایت، مناطق آسیب دیده توسط انعکاس با استفاده از تکنیک رنگ آمیزی داخلی از رویکرد ناویر استوکس بر اساس دینامیک سیال بازسازی می‌شوند. آزمایش‌ها بر روی سه پایگاه‌داده متنوع از تصاویر کپسول آندوسکوپی بی‌سیم انجام شده است. علاوه بر این، معیارهای ارزیابی دقت، نرخ منفی کاذب، نرخ مثبت کاذب، صحت، پوشش و امتیاز F برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی بکار گرفته شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش در پیشنهادی تحقیق حاضر توانسته است از نظر کیفی انعکاس را به طور تحسین‌برانگیزی حذف ‌کند و از لحاظ کمّی نیز دقت روش‌های تشخیص ناهنجاری را به ترتیب از 97.6% به 98.8%، از 98.7% به 98.9%، از 96.7% به 97.2% و از 9۵.۵% به 96.۵% افزایش داده و عملکرد آن‌ها را بهبود بخشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کپسول آندوسکوپی بی‌سیم #فیلتر همومورفیک #دستگاه گوارش #انعکاس #کپسول آندوسکوپی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)