پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
رضا عبادی [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، محمدحسین خسروی [استاد مشاور]
چکیده: تصاویر پزشکی تهیه شده به کمک اشعه ایکس از اندام‌های حاوی کاشت فلزی اغلب با خرابی‌هایی همراه هستند. این خرابی‌ها به‌صورت خطوط متمرکز روشن و سایه‌هایی حول کاشت فلزی ظاهر می‌شوند که اطلاعات مربوط به ساختار بیولوژیکی نواحی مورد بررسی را از بین می‌برند. در این پایان‌نامه روشی ارائه شده است که توسط آن می‌توان اثرات مصنوعات فلزی را در تصاویر مقطع‌نگاری کامپیوتری به میزان قابل توجهی کاهش داد. از آنجا که در مقطع‌نگاری کامپیوتری دنباله‌ای از برش‌های مقطعی متوالی در فواصل اندک از ناحیه گرفته می‌شود، اثر مصنوعات فلزی در همه مناطق به یک میزان نمی‌باشد. بر این اساس می‌توان از اطلاعات مقاطع سالم موجود برای بهبود تصویر مقاطع خراب استفاده نمود. در این پایان‌نامه به منظور بهسازی اثر مصنوعات فلزی، تصاویر با استفاده از تبدیل Radon که یک تبدیل انتگرال خطی در زوایای مختلف است به حوزه سینوگرام منتقل می‌شوند. سپس سینوگرام مقاطع مختلف به کمک فیلتر همومورفیک به دو مؤلفه روشنایی و بازتابش تجزیه می‌شوند. بررسی‌های ما نشان می‌دهند که خرابی ناشی از مصنوعات فلزی بیشتر در مؤلفه روشنایی سینوگرام ظاهر می‌شود. در این تحقیق برای کاهش اثر مصنوعات فلزی در مؤلفه روشنایی سینوگرام خراب، دو روش معرفی‌شده است. در روش اول، مؤلفه روشنایی با استفاده از دانش اخذشده از مؤلفه روشنایی مقاطع قبل و در یک پردازش سلسله مراتبی بهبود می‌یابد. در روش دوم، مؤلفه روشنایی سینوگرام مقاطع حاوی خرابی با استفاده درون‌یابی خطی، بدون نیاز به اطلاعات مقاطع قبلی و سپس با بکارگیری مؤلفه بازتابش همان مقطع مورد باسازی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از دو روش ارائه شده نشان می‌دهند که اثر مصنوعات فلزی به میزان قابل توجهی با حفظ اطلاعات ساختار بیولوژیکی بافت‌ها کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کاهش اثر مصنوعات فلزی #فیلتر همومورفیک #مدل روشنایی-بازتابش #سینوگرام #تصویر پزشکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)