پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
پدرام علی بیکی [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]، یونگچاو ژای [استاد راهنما]، داود شاهسونی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه انسان‌ها اکثر زمان خود را در داخل ساختمان‌ها می‌گذرانند و آنها باید مکانی برای اقامت، امنیت و آسایش کاربران را فراهم کنند، عدم تامین این شرایط سبب اختلال در وضعیت فیزیکی و روانی ساکنین آن می‌شود و باید توجه داشت، تامین این شرایط نیز نیازمند صرف هزینه و انرژی است. فضاهای آموزشی به عنوان نمونه‌ای از این ساختمان‌ها به شمار می‌روند که دانشجویان مدت زمانی را در آن می‌گذرانند، تامین درست شرایط آسایش حرارتی علاوه بر بهبود عملکرد دانشجویان باعث کاهش مصرف انرژی نیز می‌شود. در پژوهش حاضر، برای بررسی و ارزیابی شرایط آسایش حرارتی در این کلاس‌های شمالی (کلاس هیجده) و جنوبی (چهارده) دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان نمونه موردی جهت پژوهش انتخاب گردید و برای ارزیابی شرایط آسایش حرارتی از دو مدل اشری و سازگاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این برداشت به ترتیب؛ در فصل گرم، برای کلاس شمالی دمای خنثی، دمای ترجیحی و محدود دمای آسایش به ترتیب؛ 23/33، 24/50 و 27 - 17درجه سانتی‌گراد است و برای کلاس جنوبی نیز به ترتیب؛ 23/85، 22/50 و 28/50 – 18/50 درجه سانتی‌گراد است. در فصل سرد، نیز برای کلاس شمالی دمای خنثی، دمای ترجیحی و محدوده دمای آسایش به ترتیب؛ 23/55، 22/50 و 30 – 23/50 و برای کلاس جنوبی نیز به همین ترتیب؛ 24/70، 22/50 و 30 – 23/50 درجه سانتی-گراد است. بررسی همبستگی‌ها و روابط بین متغیرهای آسایش حرارتی در این پژوهش و در داخل کلاس‌های مورد بررسی نشان از این بود که می‌توان به ترتیب اهمیت؛ دمای عملکردی که حاصل دمای تشعشعی و دمای هوای داخل است به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفت، سایر عوامل آسایش به ترتیب اهمیت؛ رطوبت نسبی، سرعت هوا و پوشش است تاثیر کمتری بر تامین شرایط آسایش حرارتی در داخل کلاس‌های آموزشی در اقلیم گرم و خشک شهرستان شاهرود را دارند و در انتها با مقایسه جامعه آماری خانم‌ها و آقایان و همچنین مقایسه دو کلاس شمالی و جنوبی باید ذکر کرد تفاوت معناداری بین دو جامعه دانشجویان خانم و آقا و همچنین بین دو کلاس مشاهده نگردید
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضای آموزشی #آسایش حرارتی #مدل اشری #مدل سازگاری #دمای خنثی #دمای ترجیحی #محدوده آسایش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)