پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
شبنم میثمی پور [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]، یونگ چائو ژای [استاد راهنما]، داود شاهسونی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه به دلیل تعریف نشدن بازه‌ی حرارتی مناسب برای فضاهای مختلف در ایران شاهد سطوح مختلفی از نارضایتی در کاربران آن‌ها هستیم. افرادی که به دلیل نبودن در شرایط محیطی مطلوب، قادر به انجام فعالیت مناسب آن فضا نمی‌باشند، که این امر باعث کاهش بهره‌وری، عملکرد بهینه و درنتیجه کاهش کیفیت زندگی افراد می‌شود. این تحقیق باهدف ارزیابی و بررسی آسایش حرارتی کاربران ساختمان مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود، در پی یافتن دمای خنثی، محدوده آسایش، میزان رضایتمندی، ترجیحات و احساسات حرارتی افراد می‌باشد. ازاین‌رو با جمع‌آوری اطلاعات محیطی شامل: دمای هوا، دمای تابشی، رطوبت نسبی و سرعت هوا توسط تجهیزات موجود و همچنین ارائه پرسشنامه به کاربران به‌صورت هم‌زمان، به ارزیابی داده‌ها توسط فرآیندهای آماری متعدد، پرداخته شد. نتایج حاصله در ماه‌های خرداد و تیر تحت عنوان فصول گرم و ماه‌های مهر، بهمن تحت عنوان فصول سرد ارائه گردید. بر این اساس دمای خنثی برای سایت آقایان و خانم‌ها در فصول گرم به ترتیب، 24.39 و 25.28 درجه سانتی‌گراد بوده و دمای ترجیحی نیز به ترتیب 24.75 و 26.05 درجه سانتی‌گراد حاصل گردید. محدوده آسایش نیز بر طبق جداول سایکرومتریک برای کاربران آقا و خانم به ترتیب 22 تا 30 و 15 تا 23 پیشنهادشده است. در فصول سرد نیز دمای خنثی برای سایت آقایان و خانم‌ها به ترتیب، 24.89 و 23.13 درجه سانتی‌گراد و دمای ترجیحی نیز به ترتیب 23.94 و 22.79 درجه سانتی‌گراد حاصل گردید. محدوده آسایش نیز بر طبق جداول سایکرومتریک برای کاربران آقا و خانم به ترتیب 22 تا 31 و 17 تا 26 پیش‌بینی‌شده است. بررسی همبستگی‌ها و روابط بین متغیرهای آسایش حرارتی نیز بیانگر این موضوع بود که عواملی همچون: دمای عملکردی، رطوبت نسبی، سرعت هوا و میزان عایق لباسی، بر تأمین شرایط آسایش مؤثر بوده و تفاوت‌های معنادار بین دو جنس ملاحظه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضای اداری #آسایش حرارتی #دمای خنثی #دمای ترجیحی #محدوده آسایش #نمودار سایکرومتریک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)