پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمدجواد بابایی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی این مطالعه تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370 با استفاده از رویکرد یوهانسن در داده های سری زمانی می باشد. بررسی متون تخصصی توابع مصرف و تقاضا نشان می دهد که عوامل موثر بر مصرف مس شامل متغیرهای قیمت مس، قیمت آلومینیوم به عنوان جایگزین، قیمت نفت به عنوان کالای مکمل و شدت صنعتی شدن هستند. برای این منظور از داده‌های خام بانک جهانی و انجمن بین المللی مطالعات مس، جهت استخراج اطلاعات اولیه مورد نیاز در تحقیق جاری، استفاده و متغیرهای تحقیق به صورت فصلی محاسبه شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. در مرحله بعد با به کارگیری الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری و تعیین وقفه بهینه و پس از انجام آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن، به بررسی وجود رابطه تعادلی بلند‌مدت هم‌انباشته با استفاده از مدل الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که رابطه بین متغیرهای شدت صنعتی شدن و قیمت کالای جانشین (آلومینیوم)، با مصرف مس، مستقیم و معنی دار و همچنین رابطه بین متغیرهای قیمت مس و قیمت کالای مکمل (نفت)، با مصرف مس، طی دوره مورد بررسی در ایران، منفی و معنی دار بوده است. از جمله مهمترین نتایج کاربردی تحقیق جاری باید به این نکته اشاره داشت که تحولات قیمت نفت و آلومینیوم بر مصرف مس اثرگذار می باشند و دانستن این نکته و جهت اثرگذاری می تواند در تنظیم قراردادهای فروش مس در داخل و خارج، مورد توجه تولیدکنندگان مس در ایران قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مصرف #قیمت #مس #آلومینیوم #نفت #شدت صنعتی شدن #سری زمانی #مدل یوهانسن #ایران.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)