پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
حسین هادی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش به ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی بر چرخه های توسعه اقتصادی می پردازیم. در پژوهش حاضر استان های کشور ایران موردبررسی قرار گرفته است. در دوره ی زمانی 1400-1385 به بررسی اثر سرمایه انسانی بر چرخه توسعه اقتصادی پرداخته است. مدل اقتصاد سنجی استفاده شده در پژوهش حاضر حداقل مربعات چندگانه می باشد. نتایج بدست آمده در دوره ی کوتاه مدت نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی باعث افزایش در چرخه های توسعه اقتصادی میشود و افزایش مخارج بهداشت و درمان و سرمایه فیزیکی باعث کاهش در چرخه های توسعه اقتصادی می شود و در نهایت متغیر تعداد نیروی کار در کوتاه مدت تاثیری بر چرخه های توسعه اقتصادی ندارد. و همچنین نتایج بدست آمده در دوره ی بلندمدت نشان می دهد که افزایش مخارج آموزشی باعث افزایش در چرخه های توسعه اقتصادی میشود و افزایش مخارج بهداشت و درمان و سرمایه فیزیکی و تعداد نیروی کار باعث کاهش در چرخه های توسعه اقتصادی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چرخه توسعه اقتصادی – سرمایه فیزیکی – سرمایه انسانی – رگرسیون چندگانه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)