پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
آرمان عرب احمدی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به بررسی تأثیر رهبری انگیزشی بر تاب آوری کارکنان با نقش میانجی پذیرش اجتماعی و تعدیلگری مدیریت منابع انسانی حمایتی (مطالعه موردی: بیمارستان بهار و امام حسین شهر شاهرود) پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به روش همبستگی-توصیفی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمامی کارکنان شاغل در بیمارستان های بهار و امام حسین شاهرود می باشد که تعداد آن ها 1700 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به صورت خوشه ای از میان آن ها 314 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی تأیید شده گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده به کمک رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل سازی مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS صورت پذیرفت. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت رهبری انگیزشی با در نظر گرفتن متغیر میانجی پذیرش اجتماعی بر تاب آوری کارکنان اثرگذاراست. همچنین براساس نتایج ، رهبری انگیزشی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر مدیریت منابع انسانی حمایتی بر تاب آوری کارکنان اثر معنادار دارد و سایر ضوابط به متغیرها نیز معنادار گردیدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رهبری انگیزشی #تاب آوری کارکنان #پذیرش اجتماعی #مدیریت منابع انسانی حمایتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)