پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
علیرضا مظفری [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: در بازارهای داخلی و بین المللی امروزی، برند به یکی از بازیگران اصلی کسب و کار تبدیل شده و هر شرکتی که بتواند در بازار رقابتی امروزی برند معتبرتری داشته باشد، گوی سبقت را خواهد برد. بنابراین امروزه سرمایه گذاری بر روی روابط مصرف کننده با برند به یکی از موضوعات مهم بسیاری از شرکت هایی که به دنبال کسب سود مستمر هستند، تبدیل شده است. اعتماد به برند و حمایت از برند از جمله مهم ترین روابطی است که عناصر مهمی در بازاریابی هستند. در این تحقیق به بررسی تأثیر اعتماد به برند بر حمایت از برند با در نظر گرفتن سه عامل تعهد عاطفی به برند، وفاداری به برند و تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان در میان مشتریان پنج برند فعال صنایع غذایی در حوزه تولید کمپوت و کنسرو مستقر در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. در این راستا یک چارچوب مفهومی جدید که در آن پنج متغیر مورد بحث با یکدیگر ادغام شده اند تنظیم شده و رابطه ی بین این متغیرها و نحوه ی تأثیر آن ها بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پایان نامه از نظر هدف و ماهیت مسأله، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات یک تحقیق پیمایشی و از نظر روش تحقیق یک تحقیق تحلیلی توصیفی محسوب می شود. جامعه ی آماری این تحقیق را مشتریان طرفدار ۵ برند مطرح در صنعت کمپوت و کنسرو تشکیل می دهند و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق تعداد 500 پرسشنامه (برای هر برند ۱۰۰ پرسشنامه) مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، مدل و فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین اعتماد به برند با متغیرهای تعهد عاطفی به برند، وفاداری به برند و تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان را تأیید نمود. هم چنین طبق نتایج این تحقیق متغیرهای وفاداری به برند و تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان با متغیر حمایت از برند رابطه ی مثبت و معناداری دارند. علاوه براین نقش میانجی متغیرهای وفاداری به برند و تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان در رابطه ی بین اعتماد به برند و حمایت از برند تأیید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اعتماد به برند #حمایت از برند #تعهد عاطفی به برند #وفاداری به برند #تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)