پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
منا افشاری [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: بررسی مسئله مهاجرت، به‌ویژه شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت، بسیار مهم است. یکی از راه‌های بررسی انگیزه مهاجرت بررسی سطح رفاه است. در واقع هم رفاه روی مهاجرت تاثیر دارد و هم مهاجرت روی رفاه. با توجه به اهمیت هر دو متغیر مهاجرت و رفاه، این پژوهش با استفاده از اطلاعات سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 که از سایت مرکز آمار ایران اخذ شدند، علل و پیامدهای مهاجرت در استان‌های ایران را با لحاظ نقش میانجی رفاه خانوار بررسی کرده است. بدین منظور از داده‌های پانل و روش‌های رگرسیون تلفیقی و اثرات تصادفی استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون LM تفسیر نهایی با روش اثرات تصادفی انجام شد. نتایج از یک سو تاثیر متغیرهای مهاجرت، اندازه خانوار و پیری جمعیت را بر رفاه نشان داد. از سوی دیگر نتایج نشان داد متغیرهای رفاه خانوار، ارزش افزوده بخش کشاورزی و GDP بر مهاجرت تاثیر دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استان‌های ایران #پانل دیتا #شاخص رفاه سن #مهاجرت #نرخ شهرنشینی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)