پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حدیث پیری [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش به بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی پرداخته است. کشور های مورد بررسی در این پژوهش کشورهای عضو اتحادیه یورو می باشند که شامل 19 کشور می باشد. در دوره ی زمانی 2007-2018 به بررسی رابطه علیت بین متغیر ها پرداخته است. مدل اقتصاد سنجی استفاده شده در پژوهش حاضر پانل ور می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش در تورم، فقر، جمعیت و بیکاری در دوره ی قبل باعث افزایش فساد در دوره ی بعد می شوند. با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر دولت باید سیاست هایی را وضع کند که باعث کاهش فساد چه در دوره ی حاضر و چه در دوره ی بعد شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فقر – فساد – دموکراسی – اتحادیه یورو – رویکرد علیت گرنجر – پانل دیتا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)