پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پیمان احمدی بابادی [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، عاطفه مزینانی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای بیمه آتش سوزی در استان های منتخب ایران، از الگوهای مبتنی بر داده های پانل (panel data) استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به برخی از استان های کشور در طی دوره 1392 – 1380 جمع آوری شده است. در این پژوهش به برآورد مدل نهایی به روش آرلانو و باند پرداخته شده که نتایج به دست آمده برای متغیرهای مدل بدین صورت می باشد که حق بیمه های دریافتی آتش سوزی با ضریب 0.235 و ارزش احتمال 0.000 می باشد که اثری مثبت و از لحاظ آماری معنادار بر تقاضای بیمه آتش سوزی حال حاضر ایران است. درآمد سرانه واقعی اثری منفی و معنادار برتقاضای بیمه آتش سوزی داشته است. افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری اثری منفی بر تقاضای بیمه آتش سوزی دارد که اثر نرخ بیکاری از معناداری لازم برخوردار نیست. با افزایش جمعیت نیز به تبع ساخت و ساز افزایش یافته که افزایش تقاضای این نوع بیمه نامه را به دنبال دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تقاضای بیمه آتش سوزی #الگوی پانل دیتا #روش آرلانو و باند #درآمد سرانه واقعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)