پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
داود توکلی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فشار ذینفعان بر نوآوری سبز با توجه به نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان اداره مخابرات شهرستان گرگان و کردکوی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش؛ توصیفی - همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش،کارکنان اداره مخابرات شهرستان گرگان و کردکوی می باشد که براساس برآوردهای اولیه، تقریباً 206 نفر(150 نفر شهرستان گرگان و 56 نفر شهرستان کردکوی) می باشد. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 110 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب میشوند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فشار ذینفعان Yu و همکاران (2016) ، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول(1991) و نوآوری سبزKawai و همکاران (2018) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده گردید.نتایج نشان داد که فشار ذینفعان بر نوآوری سبز و مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان اداره مخابرات شهرستان گرگان و کردکوی تاثیر مثبت دارند. همچنین مشخص گردید که مسئولیت اجتماعی بر نوآوری سبز در بین کارکنان اداره مخابرات شهرستان گرگان و کردکوی تاثیر مثبت دارد. و در نهایت میتوان بیان نمود که فشار ذینفعان بر نوآوری سبز با توجه به نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان اداره مخابرات شهرستان گرگان و کردکوی تاثیر مثبت دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فشار ذینفعان #مسئولیت پذیری اجتماعی #نوآوری سبز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)