پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
یونس موحدقوجق [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: بعد از وقوع بحران مالی جهانی زنگ خطری برای تمامی کشورها به صدا در آمده است. که نسبت به مدیریت و نظارت بر سیستم مالی کشورها از جمله عملکرد بانک‎ها هشدار می‎دهد. از آنجا که بررسی عملکرد بانک‎های کشور درپژوهش‎های انجام شده تا به امروز پیوسته با عواملی غیر از شاخص‎های استحکام مالی انجام شده است، از طرفی به دلیل تازگی این شاخص‎ها در ادبیات مالی و اقتصادی توجه به این موضوع می‎تواند مهم تلقی شود. در این پژوهش به بررسی رابطه بین عملکرد و شاخص‎های استحکام مالی بانک‎ها با استفاده از روش داده‎های پانلی پرداخته شد. برای اندازه‎گیری عملکرد از شاخص‎های بازده دارایی‎ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شد و نسبت‎های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل ناخالص وام، نسبت سرمایه پایه به دارایی‎های موزون شده برحسب ریسک، نسبت دارایی‎های جاری به کل دارایی‎ها، نسبت هزینه‎های غیربهره‎ای به درآمد ناخالص و حاشیه بهره به درآمد ناخالص به عنوان شاخص‎های استحکام مالی در نظر گرفته شد. این پژوهش در طبقه‎بندی بر مبنای ماهیت روش از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی تلقی می‎شود. برای تحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون داده‎های پانلی بهره گرفته است. قلمرو زمانی پژوهش سال‎های 1392 تا 1395 است. از نظر قلمرو مکانی بانک‎های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (بانک‎های انصار، حکمت، ایران‎زمین، سامان، شهر، دی، ملت، پارسیان، پست‎بانک، تجارت، کشاورزی، رسالت، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین و آینده) را شامل می‎شود. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می‎دهد که بین بازده دارایی‎ها با ذخیره مطالبات مشکوک‎الوصول، دارایی‎های جاری و حاشیه بهره رابطه مثبت و معنی‎داری وجود دارد و همچنین بین بازده حقوق صاحبان سهام با حاشیه بهره نیز رابطه مثبت و معنی‎داری وجود دارد از طرفی رابطه معنی‎داری بین بازده حقوق صاحبان سهام با ذخیره مطالبات مشکوک‎الوصول و دارایی‎های جاری یافت نشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص‎های استحکام مالی #داده‎های پانلی #عملکرد بانک‎ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)