پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مسعود مکاری [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، علی امامی میبدی [استاد مشاور]
چکیده: در حال حاضر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه با چشم انداز توسعه یافتگی است. از مهمترین مسائل و دغدغه های مهم در مسیر توسعه پایدار، ایجاد حداکثرسازی تولید انرژی سبز و پاک به همراه تمامیت حفاظت محیط زیستی می باشد. بنابراین اولین اقدام برای افزایش کارایی و بهره وری اندازه گیری، تحلیل و برنامه ریزی و بهبود بخش های مدنظر است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های کاربردی بنیادی تحلیل پوششی داده ها و فروض دسترسی آزاد به منظور اندازه گیری و ایجاد کارایی و بهره وری فنی- محیط-زیستی و بهینه سازی 12 پالایشگاه گازطبیعی مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور در بررسی های تحقیق از روش های ورودی محور در واحدهای پالایشگاهی گازطبیعی از 2 نهاده و 2 ستانده استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل ها و شاخص بهره وری نشان از کارآمدی و کارایی فنی- محیط زیستی پالایشگاه های فجر (کنگان)، خانگیران (هاشمی نژاد) و پارسیان در بین 12 پالایشگاه گاز طبیعی در طی سال های 1394-1388 مورد بررسی دارد. از سویی با محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست در بین پالایشگاه های گازطبیعی به طور متوسط 6 پالایشگاه رشد مثبت و 6 پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در سال های تحت بررسی استخراج شده است. شاخص مالم کوئیست در این دوره زمانی 1/124می باشد که این میزان ناشی از کارایی عملکرد فنی 0/984 و کارایی تکنولوژی 1/142می باشد. لازم است با هدف به کارگیری از آنالیز داده ها و استفاده از ظرفیت های موجود، سهم تولید و کارایی در بخش اقتصادتولید و کارایی محیط زیستی پالایشگاه های گازطبیعی و نیروگاه های برق گازسوز به صورت چشم گیری افزایش یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارایی فنی- محیط زیستی #پالایشگاه های گازطبیعی #تحلیل پوششی داده ها #نیروگاه های برق گازی #نیمه -دسترسی #بازدهی به مقیاس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)