پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهرا باباخانی [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، محمد فتاحی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، ارزیابی عملکرد 15نیروگاه منتخب تولید برق کشور از نقطه نظر تراکم بررسی می شود. پس از مروری بر تحلیل پوششی داده ها، تعریف تراکم و مدل های اندازه گیری تراکم بررسی می شود و در پایان به بررسی کارایی نیروگاه های منتخب تولید برق ایران و محاسبه تراکم موجود در این بخش می پردازیم. طبق یافته های به دست آمده در زمینه تراکم نیروی انسانی بالاترین تراکم متعلق به نیروگاه تولید برق هرمزگان است و یزد با 9 درصد تراکم کم ترین مقدار تراکم را داراست. همچنین در تراکم انرژی مازندران با 58 درصد تراکم دارای بالاترین تراکم در واحد انرژی است و در مقابل، یزد با مقدار 17 درصد کم ترین مقدار تراکمی را دارا می باشد. در یک بررسی کلی از نتایج جدول ملاحظه می گردد که از بین 15 نیروگاه تولید برق تنها یک نیروگاه، آن هم به طور نسبی دارای کارایی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل پوششی داده ها #تراکم #ناکارایی #نیروگاه برق
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)