پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مهسا پرویزی بابادی [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: ﻫﻢﺳﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی در دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، منجر به ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒـﺮی ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﺑـﺴﻂ و ﮔـﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ شده است. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ، روﻳﻜﺮد ﻣﺮاﻛﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. مراکز ارزیابی از طریق ارزیابی افرادی که در سازمان به فعالیت مشغول هستند، شایستگی‌های افراد و مسیر توسعه ای آنان را مشخص می‌نماید و به افراد کمک میکند تا در انجام وظایف محوله، پذیرش مسئولیت ها و تحقق برنامه های سازمان مثمر ثمر واقع شوند. از طرف دیگر، یکی از روش‌های جدید مورد استفاده در سازمان‌ها برای تحت تاثیر قرار دادن کارکنان، گیمیفیکیشن یا بازی کاری می‌باشد. بازی کاری به معنی استفاده از تفکر و تکنیک بازی برای هدفی غیر از بازی است. بدین صورت که با خلق یک بازی هدفدار، در یک فرآیند پیش بینی و طراحی شده، کاندیدها را تحت تاثیر قرار می دهد. از طریق بازی‌کاری در مراکز شایستگی میتوان انگیزه افراد را تحت تاثیر قرار داد و از این طریق اثربخشی ارزیابی را بالا برد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی برای بکارگیری بازی‌کاری در توسعه کانون‌های ارزیابی شایستگی می‌باشد. در این پژوهش از نظریه‌ی داده‌بنیاد استفاده شده است. داده ها، با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 18 نفر از متخصصین این حوزه (اساتید دانشگاه و متخصصین حوزه کانون‌های ارزیابی و آشنا به بازی‌کاری) جمع آوری و نمونه گیری به روش نظری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مقایسه مداوم در رویکرد نظریه ی زمینه ای گلیزر در سه مرحله ی، کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. در نهایت و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک داده‌های به‌دست آمده تحلیل، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانون ارزیابی #بازی کاری #گیمیفیکیشن #گراندد تئوری #گلیزر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)