پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
میترا مهتاب [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، ژاله معماری [استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عناصر قیمت، کیفیت خدمات و شواهد فیزیکی در وفاداری مشتریان مراجعه کننده به استخرهای خصوصی شهر شیراز بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه مراجعه کننده به استخرهای خصوصی شهرستان شیراز بود که با توجه به حجم گزارش شده و طبق فرمول تعیین نمونه مورگان به صورت تصادفی 330 نفر از مراجعه کنندگان انتخاب شدند و سپس سه پرسشنامه قیمت، کیفیت خدمات و شواهد فیزیکی را تکمیل کردند. تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین عنصر کیفیت و وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری (0.18) وجود دارد. همچنین عنصر قیمت و شواهد فیزیکی نیز به ترتیب دارای همبستگی(0.72 و 0.59) بودند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که کیفیت خدمات نسبت به دو متغیر دیگر پیش بین قوی تری برای تعیین وفاداری مشتریان است. نتایج نشانگر این است که عناصر قیمت کیفیت خدمات و شواهد فیزیکی نقش مهمی را در وفاداری مشتریان ایفا می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قیمت #کیفیت خدمات #شواهد فیزیکی #وفاداری #مشت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)