پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مهران احمدی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: ورزش از مهم ترین مسائل دنیای امروز است که با مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در تعامل است. این امر موجب گردیده که ورزش به عنوان یکی از اولویت های دولت ها شناخته شود. حیطه تأثیر گذاری ورزش چنان گسترده است که موفقیت برنامه های ورزشی، یکی از نشانه های موفقیت هر دولت است. مطالعات انجام گرفته نشان دهنده نقش عمده ورزش در سلامتی و تندرستی می باشد. هرکشوری در این حیطه عقب بماند، نمی تواند خلأ ایجادشده در این زمینه را پر نماید. به همین علت هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت با تأکید بر سرانه مخارج ورزشی بین بازه زمانی1395 تا 1399 می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات نظری و کاربردی می‌باشد. داده‌های مربوطه از مرکز آمار ایران دریافت شده است. جامعه آماری تحقیق شامل همه خانوارهای شهری و روستایی ایران می‌باشد. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش داده‌های تابلوئی با کمک نرم‌افزار ایویوز استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در سرانه مخارج ورزشی بر هزینه های سلامت تأثیر مثبت و معنی‌دار وجود دارد که این نشان دهنده این است سرانه مخارج ورزشی در حدی نبوده است که روی کاهش هزینه های سلامت مؤثر واقع شود. با توجه به نتایج بدست آمده از برآورد رگرسیون بر پایه اثرات ثابت، در ایران برای اینکه سرانه مخارج ورزشی منجر به کاهش هزینه های سلامت گردد دولت باید مخارج ورزشی را 67 درصد اضافه نماید.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اقتصاد ورزشی #اقتصاد سلامت #درآمد سرانه #هزینه‌های درمان #مخارج ورزشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)