پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سوگند پورکمالی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر شیدایی ورزش اوقات فراغت بر رفتار حامی محیط زیست با نقش انگیزه درونی بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را بازدیدکنندگان از پارک کوهستانی صفه اصفهان تشکیل می‌دادند. برای برآورد حجم نمونه از نرم‌افزار تعیین حجم نمونه جی پاور استفاده شد و 210 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، غیر احتمالی در دسترس بوده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های شیدایی اوقات فراغت ، رفتار حامی محیط زیست و انگیزه درونی لی و جئونگ (2018) جمع‌آوری گردید. روایی توسط 7 نفر از اساتید بررسی و تایید شد، پایایی پرسشنامه‌های مورد استفاده، به وسیله آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 به دست آمد که مورد تایید قرار گرفته است. در مجموع 205پاسخ دهنده به صورت کامل به این پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که شیدایی ورزش اوقات فراغت بر انگیزه درونی افراد بازدید کننده از پارک کوهستانی صفه تاثیر مثبت و معناداری دارد و انگیزه درونی بر رفتار حامی محیط زیست افراد تاثیر مثبت و معناداری دارد و شیدایی ورزش اوقات فراغت بر رفتار حامی محیط زیست افراد تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد انگیزه درونی نقش میانجی‌گر در رابطه بین شیدایی ورزش اوقات فراغت با رفتار حامی محیط زیست افراد بازدید کننده از پارک کوهستانی صفه دارد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که هرچه میزان علاقه به گذراندن اوقات فراغت در محیط زیست بیشتر شود به همان میزان حمایت کنندگاه از محیط زیست هم افزایش پیدا کرده و با مخربان محیط زیست مقابله می‌کنند و برای ایجاد علاقه مندی به گذراندن اوقات فراغت نسبت به محیط زیست لازم است از فواید آن به افراد به وسیله بروشور اطلاع، کلیپ ، پاور و.... اطلاع رسانی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محیط زیست #بحران های محیط زیستی #اوقات فراغت #کارکردهای اوقات فراغت #انگیزه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)