پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاضل شیرزاد [پدیدآور اصلی]، فاطمه مظفری[استاد راهنما]، سید علی استوار نامقی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده: متونی که اغلب برای زبان‌آموزان جهت ارتقای خواندن مورداستفاده قرار می‌گیرند متونی هستند که فرهنگ زبان مقصد را منعکس می‌کنند. اگرچه این متون زبان آموزان را با فرهنگ زبان مقصد آشنا می‌سازند، اما درعین‌حال، به دلیل اینکه زبان آموزان دانش پیش‌زمینه‌ای نسبت به فرهنگ زبان مقصد ندارند، مشکلاتی را در فهم این متون ایجاد می‌کند. در این مطالعه فرض بر این است متونی که فرهنگ زبان اول زبان‌آموزان را منعکس می‌کنند، تأثیر مثبت معناداری در انگیزه و پیشرفت زبان‌آموزان به وجود می‌آورد. بدین منظور دو آموزشگاه زبان به‌صورت تصادفی انتخاب و از هرکدام یک کلاس 30 نفری در مقطع متوسط انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در شرایط کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای پی بردن به هرگونه تفاوت که می توانست از قبل در بین دو گروه وجود داشت باشد، میزان انگیزه و درک مطلب اولیه‌ی زبان آموزان مورد آزمایش قرار گرفت. سپس متونی که برای گروه آزمایش مورداستفاده قرار گرفتند فرهنگ زبان اول آن‌ها را منعکس می‌کردند درحالی‌که متونی که برای گروه کنترل مورداستفاده قرار گرفتند فرهنگ زبان مقصد را منعکس می‌کردند. پس از ده جلسه آموزشی، انگیزه و پیشرفت خواندن این زبان اموزان در پس‌آزمون سنجیده شد. درنهایت برای تعیین اینکه آیا دو گروه ازنظر انگیزه و پیشرفت تفاوت معناداری دارند یا خیر، آزمون تی-تست اجرا شد. این آزمون نشان داد که مقدار آزمون تی برابر با 2.42 و مقدار سطح معنی داری آزمون 0.022 که کمتر از 0.05 بود (sig = 0.022 <0.05). تجزیه‌وتحلیل این تحقیق نشان داد که زبان آموزان در گروه‌ آزمایش به‌طور قابل‌توجهی از زبان‌آموزان در گروه کنترل هم در انگیزش و هم در پیشرفت خواندن عملکرد بهتری داشتند. یافته‌ها مسیر روشنی را برای توسعه مواد آموزش در خواندن فراهم ساخته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: نوع متن #دانش پیشینه #درک مطلب #انگیزه #پیشرفت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)