پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
الهه راد [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: تحقیق حاضر، تاثیر بکارگیری بازی های تعاملی را بر بهبود توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجه یاد می گیرند و نگرش آن ها نسبت به بازی های تعاملی بررسی نموده است. ادبیات پیشینه یک چارچوب تئوری وار و مطالعات تجربی سابق را ارائه داد. برای همگون سازی دانش آموزان، یک آزمون مهارت نلسون اجرا شد واز بین 78 زبان آموز 60 زبان آموز مونث انتخاب شدند. محقق شرکت کنندگان را به یک گروه کنترل(30نفر) و یک گروه آزمایش(30نفر) تقسیم نمود. گروه کنترل روش سنتی تدریس درک مطلب و گروه آزمایش، بازی های تعاملی را به عنوان آموزش دریافت نمودند. بعد از 15 جلسه آموزش(هر جلسه 1 ساعت)، شرکت کننده ها در هر دو گروه به آزمون انتهایی که همان آزمون ابتدایی بود، پاسخ دادند. داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان گروه آزمایش که بازی های تعاملی را دریافت کرده بودند، نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل از توانایی درک مطلب بالاتری برخوردار بودند. محقق همچنین نگرش دانش آموزان نسبت به بازی های تعاملی را جویا شد. به این منظور، شرکت کننده ها در گروه آزمایش که بازی ها را دریافت کرده بودند، به یک پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج نشان داد که اکثر دانش آموزان با تاثیرات مثبت بازی های تعاملی بر بهبود یادگیری موافق هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازی های تعاملی #درک مطلب #نگرش #زبان آموزان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)