پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
مجتبی محمدی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده:   چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی «تاثیر مسئولیت‌اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با نقش میانجی هویت سازمانی» و به صورت کاربردی در استان خراسان رضوی انجام ‌‌‌‌‌شد. بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده‌‌‌‌ها یک تحقیق پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی‌کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادند (350 نفر) که در سال 1400 در ادارات این استان مشغول به کار ‌بوده‌اند. از بین 28 شهرستان استان خراسان رضوی، 15 شهرستان و از بین آنها، 150 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. از این تعداد پرسشنامه، 136 پرسشنامه کامل و بدون نقص مورد تجزیه و تحلیل ‌قرارگرفت. ابزارجمع آوری اطلاعات این پژوهش، 1- پرسشنامه استاندارد مسئولیت‌اجتماعی احمدی (1388)، که شامل 7 گویه و دو بعد تعهد اجتماعی و پذیرش پیامد‌‌‌های رفتاری، 2- پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی چنی ( 1983) مشتمل بر 18 گویه و سه بعد عضویت یا احساس همبستگی (گویه 1 تا 6)، وفاداری یا حمایت از سازمان (گویه‌های 7 تا 12) و مشابهت یا ادراک (گویه‌های 13 تا 18) و 3- پرسشنامه استاندارد رفتار سبز کارکنان کیم و همکاران (2019) دارای 7 گویه با دو بعد بازفرآوری و کاهش مصرف انرژی بود. پس از تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه‌ها بین نمونه‌های پژوهش توزیع شد. بعد از گردآوری داده‌ها، به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن، ‌طبقه‌بندی کردن نمرات خام و توصیف اندازه‌های نمونه از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصدها، انحراف استاندارد) و به منظور بررسی چگونگی توزیع داده‌ها از شاخص چولگی و کشیدگی، و برای سنجش ارتباط میان متغیرها در قالب مدل علی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در دو نرم افزار Smart-PLS3 و SPSS26 تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، مسئولیت‌اجتماعی بر رفتار سبز کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی درسطح 01/0 که ضریب معناداری برای این مسیر برابر با 10/2، همچنین مسئولیت‌اجتماعی بر هویت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در سطح 01/0 که ضریب معناداری برای این مسیر برابر 429/5 و هویت سازمانی بر رفتار سبز کارکنان در سطح 01/0 که ضریب معناداری برای این مسیر 48/3 بود و به عنوان متغیر میانجی در ارتباط بین مسئولیت‌اجتماعی سازمان ورفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان داد مسئولیت‌اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با نقش میانجی هویت سازمانی تاثیر مثبت دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد مسئولین نسبت به گنجاندن واحد درسی مدیریت پایدار و ورزش در سرفصل دروس دانشگاهی اقدام موثرتری انجام دهند. همچنین، مدیران ورزشی استان خراسان رضوی در ساخت و نگهداری اماکن ورزشی تحت نظارت خود از مشاوره کارشناسان ادارات محیط‌زیست شهرهای خود استفاده نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: مسئولیت‌اجتماعی سازمان #رفتار سبز کارکنان #ادارات ورزش و جوانان #هویت سازمانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)