پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فائزه اسکندری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار آوای معلمان تربیت بدنی با نقش تعدیلگر شخصیت -فعال و میانجی تعهد عاطفی بود. با توجه به هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و طرح‌های همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری می‌باشد. همچنین پژوهش حاضر به لحاظ زمانی مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1402-1401 بود (N=258). حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار جی پاور تعداد 150 نفر به دست آمد همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش رهبری اخلاقی از پرسشنامه 10 سوالی بروان و همکاران (2005)، برای اندازه گیری شخصیت فعال از پرسشنامه 3 سوالی بویل و همکاران (2019)، برای اندازه گیری تعهد عاطفی از پرسشنامه 3 سوالی پنگ و همکاران (2020) و برای اندازه گیری آوای کارکنان از پرسشنامه ۶ سوالی وان دیان و لیپان (1998) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها توسط 7 نفر از صاحب‌نظران مورد تائید قرار گرفت همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان داد همه پرسشنامه‌ها از پایایی لازم برخوردار بودند. تجزیه‌وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. یافته ها نشان داد رهبری اخلاقی هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی تعهد عاطفی بر رفتار آوای معلمان تأثیر دارد همچنین تعهد عاطفی معلمان بر رفتار آوای معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. شخصیت فعال نقش تعدیلگر در رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتار آوای معلمان ایفا نمی کند؛ بنابراین با روشن شدن اهمیت رهبری اخلاقی بر افزایش رفتار آوای معلمان تربیت‌بدنی می توان اظهار کرد رعایت الگوهای اخلاقی توسط مدیران در محیط مدرسه می تواند بستر مناسبی برای افزایش تعهد عاطفی و رفتار آوای معلمان مهیا نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آوای کارکنان #تعهد #رهبری #شخصیت فعال #معلمان تربیت‌بدنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)