پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
سیده خدیجه تقی نژاد [پدیدآور اصلی]، حوریه دهقان پوری[استاد راهنما]، مجتبی رجبی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی با نقش میانجی نوآوری اجتماعی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را تمامی فروشنده های فروشگاه های ورزشی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. تعداد جامعه آماری مورد بررسی نامعلوم بود. به دلیل نامشخص بودن تعداد جامعه آماری، از نرم افزار جی پاور استفاده شد. تعداد نمونه آماری ۱۲۷ نفر برآورد شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، غیراحتمالی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بود. پرسشنامه های مورد استفاده شامل ۴ بخش: بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی و سایر بخش ها شامل: پرسشنامه های استاندارد قابلیت فناوری اطلاعات سوتو-آکوستا، پوپا و مارتینز-کونسا (۲۰۱۸)، رقابت پذیری اوزدمیر و اصلان (۲۰۱۱) و نوآوری اجتماعی بولوت، ارن و هالاس (۲۰۱۳)، با طیف ۵ گزینه ای لیکرت بودند که روایی و پایایی پرسشنامه های مورد استفاده، بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. در مجموع ۱۲7 پاسخ دهنده به صورت کامل به این پرسشنامه ها پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ها، از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، SPSS و SMART PLS بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که قابلیت فناوری بر نوآوری اجتماعی فروشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ نوآوری اجتماعی بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ قابلیت فناوری بر رقابت-پذیری فروشگاه های ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوآوری اجتماعی نقش میانجی در رابطه بین قابلیت های فناوری و رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی دارد. به نظر می رسد توجه به اثربخشی و سودمندی و حمایت نوآوری اجتماعی و نیز اهمیت دادن به جنبه های مختلف دانش و بودجه و عملیات پشتیبانی شده در متغیر قابلیت فناوری اطلاعات سهم عمده ای در پیشرفت فروشگاه های ورزشی داشته باشد و به آنها برای رسیدن به قدرت رقابت پذیری کمک کند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی رقابت پذیری #فناوری اطلاعات #نوآوری اجتماعی #فروشگاه ورزشی #ورزش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)