پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مریم خارکن [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد مشاور]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کمال گرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکار استان مازندران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع معادلات همبستگی بود. بدین منظور 333 دانش آموز ورزشکار به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ویژگی های فردی، کمال گرایی چند بعدی در ورزش گتوالز و دان(2009) و پرخاشگری ورزشی دمبیر (1975) را تکمیل کردند....... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمال گرایی بهنجار #چرخاشگری ورزشی #مدرسه #جنسیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)